PL
EN
DLA ORGANIZATORA
Jak to działa?
Kontakt
Logowanie
DATA
-
REGULAMIN

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

STAGE24.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników lub Klientów Sklepu Internetowego.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka WP SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi Aleja T. Kościuszki 80/82 / 301, 90-437 Łódź, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000818108; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Łódź – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł.; NIP: 7252295518; REGON: 385038553; adres poczty elektronicznej: kontakt@stage24.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie operatorem Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 3. Dane osobowe Użytkownika i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych , także ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane są:

  przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

  zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);

  adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

  prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);

  przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);

  przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
 5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.
 6. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

§ 2 Sposób zbierania danych osobowych na stronie internetowej

 1. Dane osobowe użytkowników są zbierane w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem następujących sposobów:

  podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Klienta podczas procesu zakupu biletu;

  podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym lub poprzez formularz edycji danych dostępny za pośrednictwem Konta;

  nadanie indywidualnego identyfikatora – nazwy Użytkownika, w czasie rejestracji;

  zapisanie się do newslettera;

  zebranie danych za pośrednictwem plików cookies umieszczanych na urządzeniu Użytkownika lub Klienta, pod warunkiem wyrażenia przez użytkownika zgody na korzystanie z plików cookies.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Klienta za pośrednictwem formularzy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 3 Informacja o zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Informacje o rodzaju zbieranych danych, celach przetwarzania oraz podstawie prawnej przetwarzania Użytkownika lub Klienta zawiera poniższa tabela:
  Rodzaj danych Cel przetwarzania Podstawa prawna
  Imię

  Nazwisko

  Adres e-mail

  Nr telefonu

  Nazwa Użytkownika

  NIP

  Adres do doręczeń (opcjonalnie)

  Historia zakupów

  Numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury)
  Wykonanie umowy sprzedaży biletów lub podjęcie na żądanie Użytkownika czynności przed zawarciem takiej umowy, w tym:

  - rejestracja oraz utrzymywanie Konta Użytkownika;

  - obsługa zamówień;

  - wysyłka zamówionych biletów w formie elektronicznej lub tradycyjnej;

  - załatwianie reklamacji.
  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Wykonanie umowy)
  Wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Obowiązek prawny)
  Ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń. Art. 6 ust. 1 lit f RODO (Prawnie uzasadniony interes Administratora).
  Marketing bezpośredni, w tym profilowanie. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Prawnie uzasadniony interes Administratora)
  Adres e-mail Wysyłka zamówionej przez Użytkownika informacji handlowej drogą elektroniczną (newsletteru) Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda)
  Dane o aktywności Użytkownika zebrane z plików cookies Marketing bezpośredni, w tym profilowanie. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda Użytkownika)
  Dane podane w formularzach kontaktowych lub korespondencji Udzielanie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym na stronie Sklepu internetowego Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Prawnie uzasadniony interes Administratora)
  Wszystkie dane przetwarzane w systemie informatyczny m Administratora Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO
 2. Dane osobowe Użytkownika lub Klienta mogą być udostępniane następującym rodzajom odbiorców:

  organizatorom imprez, na które zakupiono bilety (imię, nazwisko, kod zamówienia, adres e-mail);

  podmiotom wykonującym usługi sprawdzania biletów podczas imprezy, na którą zakupiono bilet;

  pośrednikom płatności;

  przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim;

  dostawcom rozwiązań programowych w chmurze (SaaS), wykorzystywanych przez Administratora;

  dostawcom usług informatycznych lub programistycznych, usług obsługi strony www, a także usług, narzędzi i skryptów wykorzystywanych na stronie internetowej www.stage24.pl, w tym formularza kontaktowego;

  Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA);

  Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 D02 X525) – w zakresie usługi Facebook Piksel.
 3. Dane osobowe Użytkownika lub Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizowanego celu, w tym:

  do momentu wyrejestrowania się ze Sklepu Internetowego – w zakresie przetwarzania w celu rejestracji i utrzymywania Konta Użytkownika;

  do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów – w przypadku przetwarzania w celu wykonania umowy, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  do wykonania przez Użytkownika praw wyłączających przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w tym do momentu złożenia sprzeciwu lub wycofania zgody – w przypadku przetwarzania w celach marketingowych.
 4. Użytkownik lub Klient ma możliwość wpływu na cel, zakres oraz odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora w tym poprzez wybór rodzaju zamawianych usług, wyrażanie lub cofanie zgód, wykonywanie innych praw podmiotu danych osobowych. W szczególności:

  wybór przesyłki elektronicznej zamiast tradycyjnej umożliwia nie podawanie danych w postaci adresu do doręczeń;

  odpowiednie ustawienie poziomów prywatności przeglądarki umożliwia zablokowanie możliwości zbierania danych z plików cookies umieszczonych na urządzeniu Użytkownika lub Klienta;

  udzielenie lub odmowa udzielenia zgody na otrzymywanie newsletteru umożliwia podjęcie decyzji w zakresie otrzymywania e-maili z ofertami Administratora.
 5. Dane osobowe Użytkownika lub Klienta mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

  Przekazanie następuje na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez przedsiębiorców posiadających siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, którzy przystąpili do programu Privacy Shield, odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego

§ 4 Cookies i dane eksploatacyjne

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
  1. identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  2. zapamiętywania wybranych Biletów dodanych do Formularza Zamówienia w celu złożenia Zamówienia;
  3. zapamiętywania danych logowania do Sklepu Internetowego;
  4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
  6. remarketingu, to jest badania cech zachowań odwiedzających stronę Sklepu Internetowego poprzez analizę ich działań (powtarzające się wizyty na stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe. Remarketing to funkcja reklamowa pozwalająca dotrzeć do osób, które wcześniej odwiedziły witrynę Sklepu Internetowego. Reklamy mogą być wyświetlane takim osobom, kiedy odwiedzają oni inne witryny w sieci reklamowej. Użytkownicy mogą zrezygnować z pliku cookie Google w Ustawieniach reklam lub korzystając z opcji na stronie Network Advertising Initiative oraz Your Online Choices.
  W przypadku remarketingu korzystamy z usług dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz Sociomantic Labs GmbH (Paul-Lincke-Ufer 39/40, 10999 Berlin).
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie wybranych Biletów podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

  w przeglądarce Chrome

  w przeglądarce Firefox

  w przęglądarce Internet Explorer

  w przeglądarce Opera

  w przeglądarce Safari
 6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

§ 5 Prawa osób, których zbierane dane osobowe dotyczą

 1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują prawa opisane w poniższej tabeli, oraz dalszych postanowieniach niniejszej Polityki.

  Prawo dostępu do danych

  Art. 15 RODO.

  Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w tym przepisie.

  Prawo do sprostowania i uzupełnienia

  Art. 16 RODO

  Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

  Prawo do usunięcia

  Art. 17 RODO

  Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Art. 18 RODO

  Istota prawa: Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie.

  Prawo do przenoszenia danych

  Art. 20 RODO

  Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora
 2. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika lub Klienta na podstawie zgody, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

§ 6 Sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

 1. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkownika lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego, osoba której dane dotyczą uprawniona jest w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym również w zakresie profilowania.
 2. W ramach celu przetwarzania polegającym na prowadzeniu marketingu bezpośredniego, dane osobowe Użytkownika lub Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie polega na analizie zachowań Użytkownika lub Klienta w ramach strony Sklepu internetowego (w tym w szczególności dokonanych zakupów konkretnych towarów) oraz analizie danych zebranych z plików Cookies i na tej podstawie dopasowywaniu oferty towarów i usług Administratora. Użytkownikowi i Klientowi przysługuje prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną, za pomocą danych kontaktowych na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.
 4. Sprzeciw przysługuje także w innych sytuacjach opisanych w art. 21 i 22 RODO, w szczególności w związku ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator odpowiednio udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym zabezpiecza zbiór danych przed nieuprawnionym dostępem oraz umożliwia dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 4. W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, Użytkownikowi oraz Klientowi przysługuje prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po planowanej zmianie nazwy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).