Logowanie
Kategorie wydarzeń
Miasta
PL
EN
Pomoc Organizuj ze Stage24 Jak to działa? Kontakt
REGULAMIN

Regulamin STAGE24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

STAGE24.pl

WARUNKI SPRZEDAŻY BILETÓW

Dbamy o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy STAGE24.pl umożliwia Zakup Biletów dostępnych w STAGE24.pl. Niniejszy Regulamin określa między innymi zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Biletu. Sklep Internetowy oraz niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów korzystających ze Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem postanowień wyraźnie dotyczących jedynie konsumentów bądź innych podmiotów.
 2. Operatorem Sklepu Internetowego STAGE24.pl dostępnego pod adresem internetowym: www.STAGE24.pl, jest spółka WP SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres UL. ALEJA T. KOŚCIUSZKI 80/82/301 90-437 ŁÓDŹ, Łódzkie NIP 725-22-95-518 REGON 385038553 KRS 0000818108
 3. WP Solutions prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedaż Biletów na Wydarzenia, w tym wydarzenia muzyczne, kulturalne, sportowe i inne, odbywające się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 4. Sprzedaż Biletów za pośrednictwem STAGE24.pl na dane Wydarzenie prowadzona jest przez WP Solutions na podstawie odrębnej umowy o współpracy zawartej pomiędzy WP Solutions i Organizatorem danego Wydarzenia określającej między innymi formaty, rodzaje i ceny Biletów.
 5. WP Solutions nie jest organizatorem Wydarzeń.

§ 2 Definicje

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. BILET – bilet, nośnik prawa umożliwiający wzięcie udziału w Wydarzeniu.
 2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Nabywcy złożenie Zamówienia.
 4. KOD RABATOWY – kod umożliwiający Klientowi otrzymanie zniżki na Zakupy w STAGE24.pl w wysokości i na warunkach podanych w opisie danego kodu. Kod rabatowy może być zastosowany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia za pomocą przeznaczonego do tego celu pola Formularza Zamówienia.
 5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 7. NABYWCA, KLIENT – podmiot dokonujący Zakupu poprzez STAGE24.pl.
 8. OPŁATA SERWISOWA – opłata za korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego - złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym. O obowiązku jej zapłaty oraz jej wysokości Użytkownik informowany jest wyraźnie w trakcie składania Zamówienia. Obowiązek zapłaty Opłaty Serwisowej przez Klienta powstaje jedynie w przypadku, gdy opłata taka została wskazana w trakcie składania Zamówienia oraz jedynie w przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. ORGANIZATOR – podmiot trzeci w stosunku do WP Solutions będący organizatorem danego Wydarzenia i wskazany na stronie STAGE24.pl, w opisie danego Wydarzenia oraz w wiadomości mailowej do Klienta po dokonaniu Zakupu.
 10. TPAY – serwis dostępny pod adresem http://tpay.com za pośrednictwem którego dokonywane są w Sklepie Internetowym płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem tego serwisu prowadzi spółka: Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357 Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
 11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 12. SKLEP, SKLEP INTERNETOWY, STAGE24.pl – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.STAGE24.pl.
 13. SPRZEDAWCA, WP Solutions – WP SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres UL. ALEJA T. KOŚCIUSZKI 80/82/301 90-437 ŁÓDŹ, ŁÓdzkie NIP 725-22-95-518 REGON 385038553 KRS 0000818108
 14. UMOWA SPRZEDAŻY, SPRZEDAŻ, ZAKUP – umowa sprzedaży zawierana albo zawarta między Nabywcą i Sprzedawcą.
 15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.)
 17. UŻYTKOWNIK – podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego.
 18. WYDARZENIE – wydarzenie muzyczne, kulturalne, sportowe lub inne realizowane przez Organizatora w oznaczonym dniu albo okresie, na które Bilety są sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 19. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Nabywcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

§ 3 Usługi Elektroniczne w STAGE24.pl

 1. W STAGE24.pl dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się w serwisie” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji należy podać dane Użytkownika (dane obowiązkowe są odpowiednio oznaczone, szczegółowe informacje zawiera Polityka prywatności dostępna tutaj). Użytkownik ma możliwość utworzenia Konta również przy wykorzystaniu swojego konta w serwisie internetowym Facebook.com – w takim wypadku wybiera opcję „Zaloguj się z Facebook” i postępuje zgodnie z instrukcją podaną na stronie serwisu.
 3. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@stage24.pl
 4. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Nabywcę Biletu w Sklepie Internetowym poprzez kliknięcie pola „Kup Bilet” przy danym Bilecie. Zamówienie poprzez Formularz Zamówienia winno być złożone w terminie 15 minut od jego rozpoczęcia – po tym terminie Klient, który chce złożyć Zamówienie, obowiązany jest ponownie wybrać Bilet i powtórzyć cały proces składania Zamówienia. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Nabywcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia należy podać dane Użytkownika (dane obowiązkowe są odpowiednio oznaczone, szczegółowe informacje zawiera Polityka prywatności dostępna tutaj) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Bilet/y, ilość Biletów, format i rodzaj Biletu/ów, miejsce i sposób dostawy Biletu/ów, sposób płatności. W wypadku Nabywców nabywających bilety w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą niezbędne może być także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. W Formularza Zamówienia Klient może podać także Kod Rabatowy.
 5. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika.
 6. Korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Sklepie Internetowym jest nieodpłatne, chyba że w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia została wyraźnie wskazana Opłata Serwisowa oraz jej wysokość. Obowiązek zapłaty Opłaty Serwisowej przez Klienta powstaje jedynie w przypadku, gdy opłata taka została wskazana w trakcie składania Zamówienia oraz jedynie w przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży. Do zapłaty Opłaty Serwisowej stosuje się te same sposoby i terminy płatności, jak w przypadku płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.
 7. Do prawidłowego korzystania z STAGE24.pl niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; oraz 320px dla urządzeń mobilnych – smartphony (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości obsługi Javascript. Niektóre funkcje mogą wymagać do prawidłowego działania włączenia możliwości zapisu i odczytu z urządzenia plików cookies. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera Polityka prywatności dostępna tutaj
 8. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej WP Solutions oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4 Umowa Sprzedaży Biletu

 1. Sklep Internetowy STAGE24.pl umożliwia zakup Biletów dostępnych w STAGE24.pl.
 2. WP Solutions obowiązany jest najpóźniej w chwili wyrażenia przez Nabywcę będącego konsumentem woli związania się Umową Sprzedaży poinformować takiego Klienta w sposób jasny i zrozumiały o wymaganych obowiązkach informacyjnych wskazanych w art. 12 Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności Klient każdorazowo informowany jest o głównych cechach Biletu, łącznej cenie za Bilet wraz z podatkami oraz innymi opłatami, które obowiązany jest ponieść oraz o sposobie i terminie zapłaty.
 3. O łącznej cenie z tytułu Umowy Sprzedaży Biletu wraz z należnymi podatkami, a także innymi należnymi opłatami oraz ich wysokości (w tym jeżeli występują - opłatą za korzystanie z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, kosztem dostawy oraz Opłatą Serwisową) Nabywca informowany jest każdorazowo w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
 4. Nabywca ma możliwość złożenia Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z procedurą wskazaną w § 3 pkt. 4 Regulaminu.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 pkt. 5 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 7. Bilet zakupiony w ramach Zamówienia nie może być kserowany, skanowany ani w żaden sposób kopiowany. Działania takie spowodują utratę ważności biletu i mogą się wiązać z dalszymi konsekwencjami.
 8. Nabywanie biletów w celu odsprzedaży z zyskiem na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo odsprzedaż takich biletów z zyskiem podlega karze zgodnie z Artykułem 133 Kodeksu Wykroczeń. Organizator danego Wydarzenia może wprowadzić także zakaz odsprzedaży Biletów, zwłaszcza w przypadku Biletów imiennych.
 9. Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 01 stycznia 2020 roku, aby otrzymać fakturę VAT należy przy zakupie zaznaczyć opcję "chcę otrzymać fakturę" i wskazać dane do jej wystawienia. Zgodnie ze zmianami art. 106b ust. 5–7, art. 109a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200 oraz art. 15 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2019 r. poz. 1520, gdy opcja ta nie jest zaznaczona sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia kupującemu faktury VAT.

§ 5 Bilet, Format Biletów

 1. Sprzedaż Biletów za pośrednictwem STAGE24.pl na dane Wydarzenie prowadzona jest przez WP Solutions na podstawie odrębnej umowy o współpracy zawartej pomiędzy WP Solutions i Organizatorem danego Wydarzenia określającej między innymi rodzaje i ceny Biletów. WP Solutions nie jest organizatorem Wydarzeń.
 2. Informacje dotyczące Biletów, ich rodzajów, formatów i cen oraz informacje dotyczące Wydarzeń dostępne są na stronie STAGE24.pl oraz na stronie Organizatora danego Wydarzenia.
 3. Rodzaje i ceny Biletów na Wydarzenie określa Organizator. Do ceny Biletu mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty, takie jak opłata za korzystanie z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, koszt dostawy (w przypadku Biletu tradycyjnego), Opłata Serwisowa, o czym Nabywca zostanie każdorazowo poinformowany w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
 4. W STAGE24.pl dostępne są następujące formaty Biletów:
  • eTicket – Bilet udostępniany Nabywcy w formie elektronicznej jako plik w formacie HTML do samodzielnego wydruku przez Nabywcę na drukarce. eTicket przesyłany jest Nabywcy przesyłką elektroniczną na wskazany przez niego w Formularza Zamówienia adres poczty elektronicznej za pomocą unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie, zapisanie lub wydrukowanie Biletu (w tym celu należy kliknąć w przesłany link lub wpisać go w oknie przeglądarki internetowej);
  • smsTicket – Bilet udostępniany Nabywcy w formie elektronicznej jako plik z obrazem Biletu do samodzielnego zapisu przez Nabywcę w telefonie (smartfonie) Nabywcy. smsTicket przesyłany jest Nabywcy przesyłką elektroniczną na wskazany przez niego w Formularzu Zamówienia numer telefonu. Dodatkowo w przypadku smsTicket Klient otrzymuje również eTicket na podany przez siebie adres poczty elektronicznej;
  • Bilet tradycyjny/kolekcjonerski – Bilet udostępniany Nabywcy w formie papierowej, na specjalnych zabezpieczonych blankietach WP Solutions. Bilet tradycyjny/kolekcjonerski przesyłany jest Nabywcy przesyłką tradycyjną na wskazany przez niego w Formularzu Zamówienia adres dostawy.

§ 6 Sposoby i terminy płatności

 1. W STAGE24.pl dostępne są następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem TPAY. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są w takim wypadku za pośrednictwem TPAY.
 2. Dostępne sposoby płatności wskazywane są Nabywcy każdorazowo w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i zawarciem Umowy Sprzedaży i mogą się one różnić w zależności od danego Wydarzenia oraz czasu pozostałego do jego rozpoczęcia.
 3. Aktualna lista metod płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą dostępnych za pośrednictwem TPAY dostępna jest na stronie internetowej tpay.com, w tym pod następującymi adresami:
  1. https://tpay.com/dla-biznesu/metody-platnosci
 4. Informacje o czasie realizacji płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu tpay.com dostępne są na stronie internetowej tpay.com, w tym pod następującymi adresami:
  1. https://tpay.com/dla-platnika
 5. Korzystanie z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą jest odpłatne – wysokość opłaty wskazywana jest w trakcie składania Zamówienia (przed zawarciem Umowy Sprzedaży) i jest ona równa opłacie jaką ponosi WP Solutions w związku z tym sposobem płatności.
 6. Termin płatności tytułem Umowy Sprzedaży wynosi:
  a. w przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu tpay.com - 90 minut od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, lecz nie później niż 2 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia Wydarzenia.
  b. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy - 3 Dni Robocze od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, lecz nie później niż do godziny 16:00 ostatniego Dnia Roboczego przed dniem rozpoczęcia Wydarzenia.
 7. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, za moment dokonania płatności uznaje się moment, w którym rachunek bankowy Sprzedawcy został uznany kwotą płatności dokonanej przez Klienta.
 8. W przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu tpay.com, za moment dokonania płatności uznaje się moment, w którym Sprzedawca został powiadomiony przez tpay.com o dokonaniu płatności przez Klienta i udostępnieniu jej Sprzedawcy. Powiadomienie dokonywane jest w formie komunikatu elektronicznego przesyłanego do aplikacji dostarczanej przez tpay.com i zainstalowanej w Sklepie Internetowym w celu obsługi tego sposobu płatności.
 9. W braku terminowej płatności Klienta, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia.

§ 7 Koszt, termin i sposoby dostawy

 1. W STAGE24.pl dostępne są następujące sposoby dostawy:
  1. Przesyłka elektroniczna, o której mowa w § 5 pkt. 4 ppkt. a i b,
  2. Przesyłka tradycyjna, to jest przesyłka pocztowa albo kurierska.
 2. Dostępne sposoby dostawy wskazywane są Nabywcy każdorazowo w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i zawarciem Umowy Sprzedaży i mogą się one różnić w zależności od danego Wydarzenia oraz czasu pozostałego do jego rozpoczęcia.
 3. Dostawa przesyłką elektroniczną jest nieodpłatna. Dostawa przesyłką tradycyjna jest odpłatna - wysokość kosztu dostawy wskazywana jest w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i zawarciem Umowy Sprzedaży.
 4. Termin dostawy w przypadku przesyłki elektronicznej wynosi do 1 Dnia Roboczego od momentu dokonania płatności.
 5. Termin dostawy w przypadku przesyłki tradycyjnej wynosi – w przypadku przesyłki pocztowej do 10 Dni Roboczych, a w przypadku przesyłki kurierskiej do 7 Dni Roboczych – od momentu dokonania płatności.
 6. W przypadku przesyłki tradycyjnej dostawa dostępna jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć rzecz bez wad.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi oraz (2) do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. Z zastrzeżeniem § 8 pkt. 1 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@stage24.pl
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy.
 4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z zawieranymi Umowami Sprzedaży, ze świadczeniem przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego mogą zostać złożona przez Użytkownika lub Nabywcę na przykład: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@stage24.pl
 2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub nieprawidłowości; (2) żądania; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 10 Organizator, Odwołanie Wydarzenia

 1. WP Solutions prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedaż Biletów na Wydarzenia, w tym wydarzenia muzyczne, kulturalne, sportowe i inne, odbywające się w oznaczonym dniu albo okresie, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Sprzedaż Biletów za pośrednictwem STAGE24.pl na dane Wydarzenie prowadzona jest przez WP Solutions na podstawie odrębnej umowy o współpracy zawartej pomiędzy WP Solutions i Organizatorem danego Wydarzenia określającej między innymi formaty, rodzaje i ceny Biletów.
 3. WP Solutions nie jest organizatorem Wydarzeń. Organizator Wydarzenia jest podmiot trzeci w stosunku do WP Solutions wskazany na stronie STAGE24.pl, w opisie danego Wydarzenia oraz w wiadomości mailowej do Klienta po dokonaniu Zakupu.
 4. Organizator obowiązany jest udostępnić regulamin danego Wydarzenia. Zalecamy zapoznać się z regulaminem danego Wydarzenia, celem uzyskania dokładnych i szczegółowych informacji dotyczących Wydarzenia oraz jego organizacji.
 5. W przypadku odwołania Wydarzenia przez Organizatora, Klient uprawniony jest kierować do Organizatora wszelkie swoje roszczenia powstałe w związku z odwołaniem Wydarzenia, w tym roszczenia związane ze zwrotem poniesionych przez siebie kosztów na Zakup Biletów.
 6. Niezależnie od § 10 pkt. 5 WP Solutions może – w przypadku zawarcia z Organizatorem stosownej umowy – realizować na zlecenie Organizatora i w jego imieniu obsługę zwrotu kosztów Zakupu Biletów. O takiej możliwości oraz o dokładnej procedurze realizacji zwrotu Klienci zostaną każdorazowo poinformowani przez WP Solutions. Skorzystanie przez Klienta z realizacji zwrotu kosztów Zakupu Biletów przez WP Solutions jest dobrowolne i nie wyłącza możliwości dochodzenia swoich roszczeń przez Klienta bezpośrednio od Organizatora.
 7. W przypadku zwrotu realizowanego przez WP Solutions zgodnie z § 10 pkt. 6 żądanie zwrotu Klient może zostać złożone przez Klienta na przykład: (1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@stage24.pl
 8. Zwroty realizowane przez WP Solutions zgodnie z § 10 pkt. 6 obejmują wyłącznie cenę Biletu, bez dodatkowych opłat wskazanych Klientowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży, takich jak opłata za korzystanie z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, koszt dostawy (w przypadku Biletu tradycyjnego), Opłata Serwisowa oraz bez dodatkowych kosztów poniesionych przez Klienta. Roszczenia w zakresie dodatkowych opłat oraz kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dochodzić bezpośrednio od Organizatora.
 9. Procedura realizacji zwrotów trwa do 30 dni od daty dostarczenia na adres poczty elektronicznej: witaj poprawnie wypełnionego formularza zwrotów wysłanego do użytkownika.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika lub Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Użytkownik lub Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej z dnia 6 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356)
  2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

  może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Postanowienia ust. 1-3 powyżej mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania WP Solutions do zapisu na jakikolwiek sąd polubowny, chyba że obowiązek takiego zapisu wynika z przepisów prawa. WP Solutions dokłada również wszelkich starań, aby informacje podane w ust. 1-3 były aktualne, jednak w związku z faktem, że informacje te pochodzą z zewnętrznych źródeł, w pełni aktualna informacja dostępna jest na stronach internetowych poszczególnych podmiotów wymienionych w ust. 1-3 powyżej.

§ 12 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Użytkowników nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę przesyłki przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z przesyłką oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w jej przewozie.
 4. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Użytkownika lub Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej lub należnej ceny z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika lub Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi w stosunku do niego odpowiedzialności z tytułu utraconych.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem lub Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z wyborem Klienta w języku polskim lub angielskim.
 2. Zmiana Regulaminu - Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności lub dostaw oferowanych przez podmioty trzecie, zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników lub Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 14 Wzór formularza odstąpienia od umowy

(załącznik numer 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta)

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: WP Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością UL. ALEJA T. KOŚCIUSZKI 80/82/301, 90-437 ŁÓDŹ, ŁÓdzkie

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.